World  Champions   

 
Vassily Smyslov
(borned in 1921)

 

Seventh World Champion 1957-1958

 

            Uhlmann - Smyslov
               Moscow, 1971
 
  1... Rxe3
  2. Kh1 Bxg2+
  3. Kxg2 Qe4+
  4. Kh3 Qe6+
  5. Kg2 Qd5+
  6. Kh3 Re6
          0 : 1