World  Champions   

 
Garry Kasparov
(borned in 1963)

 

Thirteenth World Champion
  1985-2000

 

            Anand - Kasparov
               New York, 1995
 
  1... Be6
  2. Nd5 Bxd5
  3. exd5 e5
  4. dxe6ep d5
  5. Be2 c4
  6. c3 Rce8
  7. bxc4 Rxe6
  8. Kf1 Rfe8
  9. Bd3 dxc4
 10. Bxc4 Ne4
          0 : 1